دانلود مجموعه نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی ErgoIntelligence

نرم افزار ErgoIntelligence مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل ارگونومیکی شامل RULA REBA، SI, OCRA و CTD Risk Index است. که با دریافت اطلاعات از کاربر و جمع بندی آنها تحلیل‌های ارگونومیکی را با استفاده از ابزارهای فوق انجام می‌دهد.

لینک دانلود مجموعه نرم افزارهای ارزیابی پوسچر اندام فوقانی ErgoIntelligence

ErgoIntelligence Upper Extremity
نرم‌افزار ErgoIntelligence Upper Extremity

ohsjobs