معرفی مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

معرفی مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای
مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

در حال حاضر  در نمایه ساز های معتبر EBSCO و Chemical Abstract Service نمایه شده است. رتبه علمی پژوهشی مجله مهندسی بهداشت حرفه ای  بر اساس مصوبه یکصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور تایید. و طی نامه شماره 3291/د/700 مورخ  95/8/16  از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت متبوع ابلاغ شده است.

   فصلنامه قطب علمی بهداشت حرفه ای ایران با عنوان مجله JOHE با مدیریت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان و با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمینه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای و ارتقاء دانش موجود و بهره برداری کلیه محققانی که در این زمینه فعالیت می کنند، به چاپ می رسد. مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی بوده و خلاصه مقالات آن به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود . از اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات خویش جهت ارسال به مجله براساس راهنمای نویسندگان تهیه و ارسال نمایند .

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای با هدف انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمینه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای ازجمله عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار، عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار، عوامل مکانیکی زیان آور و ارگونومی، ایمنی صنعتی فعالیت می کنند . این مجله از مقالات پژوهشی که برمبنای اصول مهندسی بهداشت حرفه ای در زمینه شناسایی و اندازه گیری عوامل زیان آور، ارزیابی مواجهه های شغلی و کنترل عوامل زیان آور باشد، استقبال می کند.

http://johe.umsha.ac.ir/

ohsjobs

Journal of Occupational Hygiene Engineering

About the journal: The Journal of occupational hygiene engineering (JOHE) is a quarterly open access journal published by Hamadan University of medical science. All content is freely available without charge to the user or his/her institution. The JOHE publishes original papers, review articles, case reports, technical note, field studies, and letters to the editor. This Journal covers high quality researches concerning factors influencing occupational health in workplaces. It welcomes any manuscripts dealing with occupational problems, with a special interest in research at the interface of occupational health. We invite you to online submission of your manuscript(s) through http://johe.umsha.ac.ir. The first issue of JOHE was published in the spring 2014 which is available online for free via the website.

Scopes: The Journal of occupational hygiene engineering (JOHE) is a peer reviewed journal with the aim of publishing original contributions relevant to occupational health. The scope of the journal is broad, covering toxicology, ergonomics, industrial safety, physical agents of workplace, chemical agents of workplace, and other relevant health issues of workers. The journal helps promote solutions for the control and improvement of working conditions, and for the application of valuable research findings to the actual working environment.