دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه ای

هدف: این دستورالعمل به منظور ساماندهی بکارگیری اشخاص دارای صلاحیت به عنوان “مسئول بهداشت حرفه ای” در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول قانون کار(موضوع تبصره 2 ماده 2 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار) تدوین شده است.

 
فصل اول : تعاریف
ماده 1 -اختصارات و تعاریف در این آئین نامه به شرح زیر است:
1-1 –مسئول بهداشت حرفه ای: شخصی است دانش آموخته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای که ضمن دارا بودن شرایط مندرج در این دستورالعمل و کسب تأییدیه صلاحیت از مرکز بهداشت شهرستان، توسط کارفرما به استناد تبصره 2 ماده 2 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارگاه به کار گرفته می شود.
1-2 –کارگاه: محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، مراکز بهداشتی درمانی، اماکن عمومی و امثال آنها.
1-3 -شبکه بهداشت و درمان شهرستان: اولین مرکز اداری مالی مستقل نظام بهداشت و درمان کشور میباشد که مرکز بهداشت شهرستان و زیر مجموعه های تابعه آن را زیر نظر خود دارد. که در این دستورالعمل به اختصار شبکه بهداشت نام برده شده است.


فصل دوم: آزمون و صلاحیت فنی
فصل سوم: زمان حضور مسئول بهداشت حرفه ای در کارگاه
فصل چهارم: وظایف و مسئولیت ها
فصل پنجم: ارزشیابی و نظارت

دانلود PDF دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه ای 

دستورالعمل تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه ای.pdf (اندازه 741.63 KB)

ohsjobs