دانلود نرم افزار ارزیابی ریسک PHA-Pro

دانلود نرم افزار  PHA-Pro

دانلود نرم افزار Dyadem PHA-Pro
دانلود نرم افزار Dyadem PHA-Pro

نرم افزار PHA-Pro بی شک پرفروش ترین نرم افزار تخصصی HAZOP در جهان است. این نرم افزار محصول شرکت معتبر Dyadem است. مطالعات HAZOP و سایر روشهای شناسایی مخاطرات در محیط گرافیکی این نرم افزار به سرعت و سهولت مستند می شود.

ویژگی مهم Dyadem PHA-Pro این است که ارزیابی های FMEA,HAZOP,QRA و چند روش دیگر رامی توان با آن اجرا کرد. استفاده از این نرم افزار منوط بر تسلط بر روش های شناسایی و ارزیابی ریسک می باشند.تنظیمات قابل قبول PHA-Pro همانند یک طراح است که به شما کمک می کند تا در سازمانتان محدوده ریسک یافته ای و همچنین برنامه ریزی کنید تا محدوده ریسک را در محدوده قابل قبول استانداردها و مقرراتی همچون:

PHAPro– نرم افزار های مدیریت امن (PSM) تحت تسلط OSHA 26 CFR 1910.119
– مدیریت برنامه ریسک EPA
-کنترل کامل شانس حادثه (COMAH)
– IEC 61511
– ANSI/ISA S84.00.01-2004

ohsjobs

PHAPro is the world’s leading Process Hazard Analysis (PHA) software. PHAPro is an efficient and flexible software tool that helps SDS facilitators conduct a variety of PHAs including HAZOP, What-If Analysis, Layer of Production Analysis (LOPA) and Safety Integrity Levels Assignment (SIL)

چک لیست واکنش در شرایط اضطراری Emergency Response checklist، سیستم تجزیه و تحلیل ﺧﻄﺮ و کنترل ﻧﻘﺎط بحرانی HACCP، مطالعه عملیات و خطر HAZOP، آنالیز ایمنی شغلی job safety Analysis، دانش محور Knowledge Base، مدیریت تغییر (Management of change (M، تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر PHA، بررسی کیفیت تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر PHA Quality Review، مراحل اعتبار سنجی مجدد تجزیه و تحلیل مقدماتی خطرPHA Revalidation Steps، استانداردها و پروتکل ها تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر PHA standards & or protocol، اطلاعات ایمنی فرآیند Process safety information

دانلود نرم افزار  PHA-Pro