رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1400

رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1400

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ایتعداد کل تراز به درصد( 80 درصد کتبی، 20 درصد معدل): نمره کل علمی: رتبه در کل: نوع سهمیه: معدل: نمره خام دروس امتحانی به درصدبهداشت حرفه ای:فیزیک: ریاضی: شیمی: ارگونومی: انگلیسی:

مشاهده رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1400

ادامه مطلب درباره رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1400
  • 0