بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

مواد امتحانی آزمون شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی کارشناس بهداشت حرفه‌ای کد شغلی (12478) 1 ـ شناسایی عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار 2 ـ شناسایی عوامل شیمیایی زیان‌آور محیط کار و نمونه‌برداری از آلاینده‌های محیطی و تجزیه نمونه‌ها 3 ـ مهندسی فاکتورهای انسانی 4 ـ سم‌شناسی شغلی و بیماریهای ناشی از کار 5 ـ ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک

کاردان بهداشت حرفه‌ای (کد شغلی 13368)1 ـ کلیات خدمات بهداشت حرفه‌ای2 ـ سم‌شناسی و بیماریهای ناشی از کار3 ـ شناسایی عوامل فیزیکی محیط کار4 ـ شناسایی عوامل شیمیایی و بیولوژیکی5 ـ ایمنی و حوادث ناشی از کار6 ـ عوامل ارگونومی و روانی

ادامه مطلب درباره بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99
  • 1