رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1400

رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1400

رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای
تعداد کل تراز به درصد( 80 درصد کتبی، 20 درصد معدل):
نمره کل علمی:
رتبه در کل:
نوع سهمیه:
معدل:
نمره خام دروس امتحانی به درصد
بهداشت حرفه ای:
فیزیک:
ریاضی:
شیمی:
ارگونومی:
انگلیسی:

مشاهده رتبه و کارنامه علمی داوطلبان ارشد بهداشت حرفه ای و ارگونومی 1400