بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99
بررسی شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 99

مواد امتحانی آزمون شغل بهداشت حرفه ای در آزمون استخدامی
کارشناس بهداشت حرفه‌ای کد شغلی (12478)
1 ـ شناسایی عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار 
2 ـ شناسایی عوامل شیمیایی زیان‌آور محیط کار و نمونه‌برداری از آلاینده‌های محیطی و تجزیه نمونه‌ها 
3 ـ مهندسی فاکتورهای انسانی 
4 ـ سم‌شناسی شغلی و بیماریهای ناشی از کار 
5 ـ ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک

کاردان بهداشت حرفه‌ای (کد شغلی 13368)
1 ـ کلیات خدمات بهداشت حرفه‌ای
2 ـ سم‌شناسی و بیماریهای ناشی از کار
3 ـ شناسایی عوامل فیزیکی محیط کار
4 ـ شناسایی عوامل شیمیایی و بیولوژیکی
5 ـ ایمنی و حوادث ناشی از کار
6 ـ عوامل ارگونومی و روانی