ارزیابی پوسچرهای کاری به روش owas

ارزیابی پوسچرهای کاری به روش owas

روش OWAS در سال ۱۹۷۳ در فنلاند و در یک کارخانه تولید فولاد به نام Ovako Oy جهت توصیف فشارهای کاری د طول فرایند تعمیر کوره های ذوب آهن توسعه یافت. روش owas یک تصویر کلی از بارهای اعمال شده بر بدن را در اثر پوسچرهای مختلف نشان می دهد. محققان ۸۴ پوسچر شاخص را برای owas شناسایی کردند که ترکیبی از پوسچر تنه, بازو و پاها می باشد.

دانلود پاورپوینت ارزیابی ارگونومیکی پوسچر به روش OWAS

OWAS identifies the most common work postures for the back (4 postures), arms (3 postures) and legs (7 postures), and the weight of the load handled (3 categories). Whole body posture is described by these body parts with a four digit-code. These 252 postures have been classified to four action categories indicating needs for ergonomic changes. The observations are made as “snapshots” and sampling has usually been with constant time intervals.

this method was developed in Finland in a steel industry companly, Ovako Oy, in 1973 to describe the workload in the overhauling of iron smelting ovens (Karhu 1977). A portable computer system for coding and analysis of OWAS has been developed (Kivi 1991).