مجموعه ارزیابی های ریسک به روش آنالیز شغلی JSA

ارزیابی های ریسک به روش آنالیز شغلی JSA آنالیز کیفی ایمنی یک شغل. روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیافتد. تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستم‌هایی برای کاهش و کنترل ریسک‌ها شامل شرح و نتیجه حوادث و آنالیز ایمنی شغلی یک ریسک رنکینگ از برخی خطرات شناسایی‌شده و پتانسیل حوادث می‌باشد.

ادامه مطلب

ohsjobs

ادامه مطلب درباره مجموعه ارزیابی های ریسک به روش آنالیز شغلی JSA
  • 0