دسته: عوامل مکانیکی محیط کار

 • ارزیابی ریسک به روش مورت

  ارزیابی ریسک به روش مورت

  The Management Oversight and Risk Tree (MORT) chart has been increasingly used and accepted as a method for analyzing a specific accident or, alternatively, evaluating an existing safety program for accident/incident potential. MORT has been designed for use as an investigative tool with which to focus upon the many factors contributing to an incident/accident. This…

 • ETBA ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها

  ETBA ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها

  ETBA ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظها (Energy Trace & Barrier Analysis) ETBA، یک تکنیک نسبتاً جدید است که بر پایه برخی از اصول پایش مدیریتی و درخت ریسک (MORT) بنا نهاده شده است. که یک رویداد را به صورت یک جریان انرژی ناخواسته تعریف می‌کند. یک حادثه زمانی به وجود می‌آید که یک جریان…

 • near Miss reporting

  near Miss is a hazardous event that occurred thatdidn’t result in harm. it’s important to report near misses because next time you might not be so lucky what resulted in a near Miss as time could result in an injury the next time it occurs. so employers should encourage their employees to report near misses…

 • مجموعه ارزیابی های ریسک به روش آنالیز شغلی JSA

  آنالیز کیفی ایمنی یک شغل. روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیافتد. تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستم‌هایی برای کاهش و کنترل ریسک‌ها شامل شرح و نتیجه حوادث و آنالیز ایمنی شغلی یک ریسک رنکینگ از برخی خطرات شناسایی‌شده و پتانسیل حوادث…